fl47福利论坛

fl47福利论坛

 鸿前、麟后、、鱼尾、鹳颡、鸳腮、龙文、龟背、燕颔、鸡喙,五色备举,凤之状也。劫夺之剂取其驱邪,即洛书之逆行则克也。

自王叔和《脉经》,高阳生《脉诀》,不知经义人迎气口本旨,误以左为人迎,右为气口。水气正苓加葶苈,痰喘苏葶二陈全。

脉促无神,狂言如见鬼状,则地二之阴将尽而天七之阴随之矣。凡月初生明时行南陆,如冬至时之日,及生魄时行中天,如夏至时之日,故月行一月,抵日行一岁也。

今热聚胃中,逼其津液旁达于四肢,故手足濈濈然汗出也,宜急下之。若天台陶氏钱塘王逵所释,七修类并通书所载,俱穿凿非理,阴阳家可不留意。

 )悸者,心中筑筑然,动而不能自安,即怔忡也。)头为诸阳之会,瘀热在里,不能发越,故热蒸于头,但头汗出也。

其火在离,升明则照坤下土,丽光明之德,烛物之功,故曰天上火也。是故土木金石,皆有情性精魄,虚无所不至,神无所不通,气无所不同,形无所不类。

Leave a Reply