No246双色丝袜美腿红高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No246双色丝袜美腿红高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

痉家其脉紧弦,直上下者,以痉病属太阳表也。盖示人图治于蚤,又特为肺痈而谆谆言之也。

发阳虚之汗,汗出则亡阳,即发亡血之汗也,故见寒憟而振,亡阳李□曰:夺血者无汗,以汗与血,俱属心液,血亡液竭,无复余液作汗也。师曰:五藏病各有得者愈,五藏病各有所恶,各随其所不喜者为病。

发少阴汗,则下厥上竭,故见证如此。 头痛目黄,衄不可制,所感之寒与所郁之热,共蒸于上也。

由此推之,凡诸实脉从虚化者,即未可谓之实矣。 故咳而小便利,若失小便者,是肾中阳虚也,发汗则阳气益亡,故厥冷。

其先数脉变微,为脾弱也;浮脉仍浮反甚,为胃强也。剧者心痛彻背,背痛彻心,谓心背相应而痛也。

假令下利而甚,元气暴夺于中,寸口、关上、尺中全不见脉,法当死;其不死者,必是尺中时有一小见之脉也。风热壅逆,津液不布,化而为涎,时时唾浊,但坐不得眠者,皂荚丸以驱风郁之涎。

Leave a Reply