Vol290嫩模Miki兔私房缕空孔雀蓝连身裙配黑丝袜撩人诱惑31PMiki兔魅妍社

Vol290嫩模Miki兔私房缕空孔雀蓝连身裙配黑丝袜撩人诱惑31PMiki兔魅妍社

即《本经》治心腹积聚,寒热邪气之谓。 又治惊痫悸气,吐咯诸血,以其能走胃与肾肝血分,专理血中邪湿,而无留滞之患。

发明此感铅银硝石之气而成,其性重坠,直入下焦,故能坠痰,截疟疗疮肿。 近时乌附多产陕西,其质粗、其皮浓、其色白、其肉松、其味易行易过,非若川附之色黑、皮薄、肉理紧细,性味之辛而不烈,久而愈辣,峻补命门真火也。

 若误投之,鲜克免者,此皆实实之误,于人参何咎哉。然矾石性寒无毒,石性热有毒,不可不审。

入止血药醋炒。发明刘寄奴破血下胀,又能止血。

 性禀至阴,其味苦寒,故能入肝。殊不知误用人参杀人者,皆是与黄、白术、干姜、当归、肉桂、附子同行温补之误所致;不与羌、独、柴、前、芎、半、枳、桔等同行汗和之法所致也。

 反海藻、大戟、甘遂、芫花。若食在上脘,虽经发热,只须枳实、黄连以消痞热,宿食自通。

Leave a Reply